ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก
ตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *