แผนยุทธ์ศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ