แผนยุทธ์ศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล