นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

banner_01_2564-1155x300
“การประเมินธรรมาภิบาล (ระดับสำนัก)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
Read More

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ...
Read More

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 พย ...
Read More

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีครั้งที่ 5/2565

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ...
Read More

ประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ...
Read More

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ...
Read More
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Download
แบบประเมินความพึงพอใจของสำนักงานอธิการบดี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรอบปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานอธิการบดี
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4.02 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
5/5