นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินธรรมาภิบาล ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
“การประเมินธรรมาภิบาล (ระดับสำนัก)”

ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Apr 27, 2024

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสีทอง…

การมีส่วนร่วมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การมีส่วนร่วมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Mar 29, 2024

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไว้ดังนี้ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ…

การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา (CANVA)

การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา (CANVA)

Mar 21, 2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์…

Load More
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Download

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์