นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินธรรมาภิบาล ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
“การประเมินธรรมาภิบาล (ระดับสำนัก)”
Load More
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Download
5/5