Home

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
การประเมินธรรมาภิบาล (ระดับสำนัก)
“การประเมินธรรมาภิบาล (ระดับสำนัก)”

กิจกรรม/โครงการ

 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจของสำนักงานอธิการบดี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรอบปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานอธิการบดี
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4.02 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
5/5