ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ Post Views: 348

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Read More »

ประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าร์ ลู๊ฟท็อป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในเรื่องของรายละเอียดและการลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 18 กันยายน

ประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 (อาคาร 1) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งที่ประชุมได้ให้แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และชี้แจงประเด็นปัญหา อุปสรรค โดยเฉพาะงบลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้า เพื่อหาแนวทางเร่งรัด

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 Read More »

การแนะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงาน การจัดทำแผนต่าง ๆ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 49 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้พูดคุย แลกเปลี่ยน สร้างความใจ แชร์ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โครงสร้างหน่วยงาน การแนะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงาน การจัดทำแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วงจรงบประมาณ แหล่งงบประมาณ

การแนะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงาน การจัดทำแผนต่าง ๆ Read More »

แถลงข่าวราชภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครบรอบ 50 ปี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประกายเพชร นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการแถลงข่าวราชภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครบรอบ 50 ปี โดยได้จัดให้มีการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “PCRU นำท้องถิ่นสู่สากล” ซึ่งการพูดคุยเสวนาในครั้งนี้ได้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นแนวทางในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวสู่สากลต่อไป Post Views: 394

แถลงข่าวราชภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครบรอบ 50 ปี Read More »

ร่วมต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกแก่คณะวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกแก่คณะวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจย ได้กำหนดจัดโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งด้วยรูปแบบธุรกิจ BCG เพื่อส่งเสริม international research & project collaboration” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกแก่คณะวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจย Read More »

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องถมอรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ 10 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 Read More »

นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานภายใต้นโยบาย University in the green park มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานภายใต้นโยบาย University in the green park มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร จากกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Post

นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานภายใต้นโยบาย University in the green park มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 (อาคาร 1) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งที่ประชุมได้ให้แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานปัญหา อุปสรรค โดยเฉพาะลงงบลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้า เพื่อหาแนวทางเร่งรัด

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาพูดคุยและบันทึกข้อหารือรายละเอียดทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ สมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม Campus Tour พาคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชมสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยรอบด้วยรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ Post

ต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Read More »