ประชาสัมพันธ์

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 (อาคาร 1) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งที่ประชุมได้ให้แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานปัญหา อุปสรรค โดยเฉพาะลงงบลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้า เพื่อหาแนวทางเร่งรัด …

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาพูดคุยและบันทึกข้อหารือรายละเอียดทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ สมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม Campus Tour พาคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชมสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยรอบด้วยรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ Post …

ต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Read More »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมและเป็นพยาน ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมการผลิตพืชกัญชา กัญชง …

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ Read More »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 กับบริษัท แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมและเป็นพยาน ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับบริษัท แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์) …

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 กับบริษัท แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดการขยะ และการใช้พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ขอบสระน้ำบริเวณโรงอาหารหลังเก่า นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดการขยะ และการใช้พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เตรียมความพร้อมสำหรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รณรงค์จัดการขยะร่วมกัน โดยใช้หลัก 3Rs …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดการขยะ และการใช้พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) Read More »

ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Post …

ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) วิธีการและขั้นตอนการจัดทำผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ …

การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์ Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงและมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 6 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 Post …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 Read More »