ประวัติสำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และพิจิตร วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518”วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้เริ่มใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา และในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พุทธศักราช 2538 และให้ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2547 โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฎแต่ละหน่วยเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พุทธศักราช 2547 เดิมมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการ มีหัวหน้าสำงานอธิการเป็นผู้กำกับดูแลหน้าที่หลัก ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถาบัน ได้แก่การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในด้าน การเงิน พัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ อนามัยและสุขาภิบาล การเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ธุรการและงานเลขานุการ ปัจจุบันสำนักงานอธิการมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล และแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 3 กองงานดังนี้


มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และพิจิตร วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518”วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้เริ่มใช้
้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา และในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พุทธศักราช 2538 และให้ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2547 โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฎแต่ละหน่วยเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พุทธศักราช 2547 เดิมมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการ มีหัวหน้าสำงานอธิการเป็นผู้กำกับดูแลหน้าที่หลัก ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถาบัน ได้แก่การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในด้าน การเงิน พัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ อนามัยและสุขาภิบาล การเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ธุรการและงานเลขานุการ ปัจจุบันสำนักงานอธิการมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล และแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 3 กองงานดังนี้

1. กองกลาง มีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้กำกับดูแล หน้าที่หลัก คือ การกำกับดูแลส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ 
2. กองนโยบายและแผน มีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้กำกับดูแล หน้าที่หลัก คือ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงการจัดให้มีการวิเคราะห์แผน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
3.กองพัฒนานักศึกษา มีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล หน้าที่หลักคือ การส่งเสริมกิจกรรม นันทนาการ บริการและจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักงานอธิการบดีจึงมีหน้าที่หลักโดยรวมคือการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการบริหารและการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังอาศัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ให้มีศักยภาพได้มาตรฐาน และเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

สถานที่ตั้ง
ปัจจุบัน กองกลาง และกองนโยบายและแผน ตั้งอยู่บริเวณตึกสำนักงานอธิการบดี และในส่วนกองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 5 กองพัฒนากิจการนักศึกษา เลขที่ 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง ถนนสระบุรี – หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ปรัชญา 
“บริหารเพิ่มพูน สนับสนุนภารกิจ ประสานความคิดวางแผนและพัฒนาก้าวไกล ส่งเสริมจิตใจ จริยธรรม กิจกรรม สวัสดิการนักศึกษา ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น”