กิจกรรม/โครงการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 23 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 …

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 Read More »

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งแบบ on site …

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 Read More »

ประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าร์ ลู๊ฟท็อป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในเรื่องของรายละเอียดและการลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 18 กันยายน …

ประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 5 กันยายน 2566 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งระบบ on site และ on line อย่างพร้อมเพรียง …

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566 Read More »

ประชุมและชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการร่วมกันกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการร่วมกันกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการดำเนินงานเชิงบูรณาการระหว่างชุมชนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อไป Post Views: 200

“งาน PCRU WORKSHOP ช้อป ชิม ใช้ ได้อาชีพ”

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการศูนย์บริการและรายได้ และได้กำหนดจัดงาน PCRU WORKSHOP ช้อป ชิม ใช้ ได้อาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และเป็นการต่อยอดธุรกิจภายใต้โครงการศูนย์บริการและรายได้ Post …

“งาน PCRU WORKSHOP ช้อป ชิม ใช้ ได้อาชีพ” Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสีทองนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 13 เรื่องตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 28 …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 ครั้งที่ 1/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมน้ำผึ้งนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะกรรมการบริหารอัตรากำลัง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ On Site และ On Line อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 10 เรื่อง …

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2566 Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมประกายทองนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) Post Views: 190

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2566 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 10 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ …

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2566 Read More »