กิจกรรม/โครงการ

2024 06 25 3 36

โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่1 สร้างวิศวกรสังคม” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่1 สร้างวิศวกรสังคม” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ […]

โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่1 สร้างวิศวกรสังคม” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รุ่นที่ 1 Read More »

โครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย...เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

โครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย…เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

มรภ.พช. จัดโครงการ โครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย…เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย…เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 6 คณะ และศูนย์ สำนัก สถาบัน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยจัดขึ้นที่

โครงการอบรมยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “พี่จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย…เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ จัดอบรม AUN-QA ให้บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Post Views: 536

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) Read More »

การมีส่วนร่วมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การมีส่วนร่วมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไว้ดังนี้           การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำคณะ / สำนัก สถาบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น           การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารงบประมาณ ปรากฏดังนี้     ประเด็นในการมีส่วนร่วม   

การมีส่วนร่วมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา (CANVA)

การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา (CANVA)

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเด็นหัวข้อ การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา ณ ห้องอบรม IT105 IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเด็นหัวข้อ การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา

การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา (CANVA) Read More »

การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยงประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผล (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการประชุม ร่วมกับบุคคลภายนอก 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1)       ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 25662)       ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่

การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยงประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 23 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 Read More »

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งแบบ on site

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 Read More »

ประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าร์ ลู๊ฟท็อป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในเรื่องของรายละเอียดและการลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 18 กันยายน

ประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 5 กันยายน 2566 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งระบบ on site และ on line อย่างพร้อมเพรียง

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566 Read More »