สถิติ – ระบบงานสารบรรณ

ผู้มาติดต่อขอรับการบริการสืบค้นพัสดุ

บริการออกเลขคำสั่ง/หนังสือออก

บริการส่งจดหมาย

บันทึกขอลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษา