การมีส่วนร่วม

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา และจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม           กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยจัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา และจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา โดยมีกิจกรรมการมีส่วนร่วม ในการรับฟังความคิดเห็น และพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้           1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้นำนักศึกษา …

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา และจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา Read More »

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ประกอบกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2568)” และมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการดูแลด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยแก้ไขปัญหาความขาดแคลนและการกระจายของบุคลากรวิชาชีพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 …

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ Read More »