การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การมีส่วนร่วมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไว้ดังนี้           การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำคณะ / สำนัก สถาบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น           การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารงบประมาณ ปรากฏดังนี้     ประเด็นในการมีส่วนร่วม    […]

การมีส่วนร่วมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยงประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผล (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการประชุม ร่วมกับบุคคลภายนอก 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1)       ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 25662)       ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่

การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยงประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา และจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม           กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยจัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา และจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา โดยมีกิจกรรมการมีส่วนร่วม ในการรับฟังความคิดเห็น และพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้           1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้นำนักศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา และจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา Read More »

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ประกอบกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2568)” และมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการดูแลด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยแก้ไขปัญหาความขาดแคลนและการกระจายของบุคลากรวิชาชีพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ Read More »