ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วม“ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 1/2566” โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม

ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงและในที่ประชุมได้พิจารณา
1. (ร่าง) แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *