ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 ก.พ. 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ รายงานแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และนำเสนอการขออนุมัติใช้เงินคงคลังประเภทบำรุงการศึกษา สำหรับสำหรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้สภาวิชาการได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *