โครงการ English for Fun

วันที่ 3 ก.พ. 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่ออินทนิล
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการ English for Fun ซึ่งเป็นโครงการที่กองนโยบายและแผน งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *