ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *