วันราชภัฏ 66

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานพ่อขุนผาเมือง และหอประชุม ๔๙ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ได้เข้ากิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขึ้นและมีกิจกรรม เช่น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานประจำมหาวิทยาลัยดีเด่น สายปฏิบัติการ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงและสร้างเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *