การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงและมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 6 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *