การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 13 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *