การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นัดพิเศษ)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นัดพิเศษ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นัดพิเศษ) วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *