โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นำไปปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก เป็นผู้ให้แนวคิดและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง พร้อมบรรยายและแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยงด้วยซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *