การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *