สำนักงานอธิการบดี

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหมื่นจงนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี Post Views: […]

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา Read More »

แถลงข่าวราชภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครบรอบ 50 ปี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประกายเพชร นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการแถลงข่าวราชภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครบรอบ 50 ปี โดยได้จัดให้มีการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “PCRU นำท้องถิ่นสู่สากล” ซึ่งการพูดคุยเสวนาในครั้งนี้ได้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นแนวทางในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวสู่สากลต่อไป Post Views: 311

แถลงข่าวราชภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครบรอบ 50 ปี Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเป็นปกติ และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ตามเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 Post

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้ง 2/2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้ง 2/2566 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารวาระการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้ง 2/2566 Read More »

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ ๕ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ ๕ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง ตามเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ ๕ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ครั้งที่ 1/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2566 Post Views: 223

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 Post Views:

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 Read More »

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนปี พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนปี พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดี โดยมี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนปี พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดี Read More »

ประชุมคณะกรรมการยกร่างปรับปรุง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการยกร่างปรับปรุง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของอธิการบดี พ.ศ. ….” “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ….” “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์

ประชุมคณะกรรมการยกร่างปรับปรุง Read More »

รายงานและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ สมศ.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รายงานและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ สมศ. ในด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 Post Views: 202

รายงานและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ สมศ. Read More »