สำนักงานอธิการบดี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 กับบริษัท แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมและเป็นพยาน ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับบริษัท แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์) …

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566 กับบริษัท แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดการขยะ และการใช้พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ขอบสระน้ำบริเวณโรงอาหารหลังเก่า นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดการขยะ และการใช้พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เตรียมความพร้อมสำหรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รณรงค์จัดการขยะร่วมกัน โดยใช้หลัก 3Rs …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดการขยะ และการใช้พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นำไปปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก เป็นผู้ให้แนวคิดและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง พร้อมบรรยายและแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยงด้วยซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานได้ Post …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นัดพิเศษ)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นัดพิเศษ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นัดพิเศษ) วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 Post Views: 96

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 13 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 Post Views: 141

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ …

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566 Read More »

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ณ หอประชุมประกายเพชร จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล เป็นจำนวนมากที่มาเป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้ …

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 Post Views: 140

การประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 6 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 Post Views: 118