มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ IT 105นางใกล้รุ่งเกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565 : ประเด็นหัวข้อ เทคนิคการจัดการเอกสารในระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive อย่างเป็นระบบ จัดขึ้นตามตัวบ่งชี้ สนอ.ที่ 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ ซึ่งมีบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 …

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 Read More »

ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ …

ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 Read More »

วันราชภัฏ 66

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานพ่อขุนผาเมือง และหอประชุม ๔๙ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ากิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขึ้นและมีกิจกรรม เช่น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานประจำมหาวิทยาลัยดีเด่น สายปฏิบัติการ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงและสร้างเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก Post …

วันราชภัฏ 66 Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 Read More »

โครงการ English for Fun

วันที่ 3 ก.พ. 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่ออินทนิล นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการ English for Fun ซึ่งเป็นโครงการที่กองนโยบายและแผน งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ Post Views: 527

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 ก.พ. 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ รายงานแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และนำเสนอการขออนุมัติใช้เงินคงคลังประเภทบำรุงการศึกษา สำหรับสำหรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้สภาวิชาการได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 Post Views: 102

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วม“ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 1/2566” โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงและในที่ประชุมได้พิจารณา 1. (ร่าง) …

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Post …

ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงและมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 6 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ …

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 Read More »