มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 (อาคาร 1) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งที่ประชุมได้ให้แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานปัญหา อุปสรรค โดยเฉพาะลงงบลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้า เพื่อหาแนวทางเร่งรัด …

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาพูดคุยและบันทึกข้อหารือรายละเอียดทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ สมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม Campus Tour พาคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชมสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยรอบด้วยรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ Post …

ต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถือว่าเป็นการประชุมประจำเดือนเป็นปกติและได้พูดคุย ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2566 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 Post Views: 35

ประชุมคณะกรรมการยกร่างปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการยกร่างปรับปรุง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของอธิการบดี พ.ศ. ….” “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ….” “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ….” ซึ่งมีณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง …

ประชุมคณะกรรมการยกร่างปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 Read More »

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทักท้วง 1 เรื่อง และเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 25 Post Views: 66

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน …

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566 Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขันตี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยที่ประชุมมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 …

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยที่ประชุมมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ระบบ On site และ On line และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ …

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และตรวจสอบโครงการโซลาร์ รูฟท๊อป (Solar Rooftop) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี เข้าการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และตรวจสอบโครงการโซลาร์ รูฟท๊อป (Solar Rooftop) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 โดยในที่ประชุมมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมีการพิจารณา 2 เรื่อง คือ …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และตรวจสอบโครงการโซลาร์ รูฟท๊อป (Solar Rooftop) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยที่ประชุมมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 Read More »