โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดการขยะ และการใช้พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ขอบสระน้ำบริเวณโรงอาหารหลังเก่า นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดการขยะ และการใช้พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เตรียมความพร้อมสำหรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รณรงค์จัดการขยะร่วมกัน โดยใช้หลัก 3Rs อย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์การใช้พลังงานและทำกิจกรรมลดโลกร้อน โดยมีอาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *