ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 23 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *