มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 5 กันยายน 2566 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งระบบ on site และ on line อย่างพร้อมเพรียง […]

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566 Read More »

ประชุมและชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการร่วมกันกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการร่วมกันกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการดำเนินงานเชิงบูรณาการระหว่างชุมชนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อไป Post Views: 964

ประชุมและชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการร่วมกันกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ Read More »

“งาน PCRU WORKSHOP ช้อป ชิม ใช้ ได้อาชีพ”

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการศูนย์บริการและรายได้ และได้กำหนดจัดงาน PCRU WORKSHOP ช้อป ชิม ใช้ ได้อาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และเป็นการต่อยอดธุรกิจภายใต้โครงการศูนย์บริการและรายได้ Post

“งาน PCRU WORKSHOP ช้อป ชิม ใช้ ได้อาชีพ” Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสีทองนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 13 เรื่องตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 28

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 ครั้งที่ 1/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมน้ำผึ้งนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะกรรมการบริหารอัตรากำลัง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ On Site และ On Line อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 10 เรื่อง

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2566 Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมประกายทองนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) Post Views: 412

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) Read More »

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 (อาคาร 1) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งที่ประชุมได้ให้แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และชี้แจงประเด็นปัญหา อุปสรรค โดยเฉพาะงบลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้า เพื่อหาแนวทางเร่งรัด

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2566 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 10 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2566 – 2569 (ทบทวนปี 2567) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2566 – 2569 (ทบทวนปี 2567) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่

การประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2566 – 2569 (ทบทวนปี 2567) ครั้งที่ 1/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจำนวน 2 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 Read More »