ประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าร์ ลู๊ฟท็อป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในเรื่องของรายละเอียดและการลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อปรึกษา หารือ และติดตามการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *