การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์

✏️ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) วิธีการและขั้นตอนการจัดทำผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ในครั้งนี้

👉 ภาคเช้าจัดขึ้นที่ห้องประชุมศรีชมภู โดยเป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้บริหารทั้ง 5 คณะ แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราน ศาสตราจารย์ถวิล พึ่งมา ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สำหรับผู้บริหาร

👉 ภาคบ่ายจัดขึ้นที่ห้องประชุมหมื่นจง โดยเป็นการบรรยายแนวทางปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.ศ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกรด แทนออมทอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการบรรยายให้แก่คณาจารย์ได้รับฟังและทำการแบ่งกลุ่มเสวนาการขอตำแหน่งทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ กับ ก.พ.ว. ทั้ง 5 คณะ ซึ่งแบ่ง 5 กลุ่ม โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการทุกท่านเป็นวิทยากรร่วมเสวนาให้ความรู้กับคณาจารย์ทั้ง 5 คณะ ภายในห้องประชุมและผ่านระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *