โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ IT 105
นางใกล้รุ่งเกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565 : ประเด็นหัวข้อ เทคนิคการจัดการเอกสารในระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive อย่างเป็นระบบ จัดขึ้นตามตัวบ่งชี้ สนอ.ที่ 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ ซึ่งมีบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *