ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *