การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีครั้งที่ 5/2565

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานกรรมการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุม 4 เรื่อง ตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *