นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

banner_01_2564-1155x300
“การประเมินธรรมาภิบาล (ระดับสำนัก)”

ประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

Mar 15, 2023

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี…

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

Mar 9, 2023

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี…

Load More
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Download
แบบประเมินความพึงพอใจของสำนักงานอธิการบดี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรอบปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานอธิการบดี
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4.02 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
5/5