นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินธรรมาภิบาล ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
“การประเมินธรรมาภิบาล (ระดับสำนัก)”
การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา (CANVA)

การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา (CANVA)

Mar 21, 2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์…

การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยงประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Mar 20, 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการบริหาร และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง…

วันหยุดราชการ ประจำปี 2567

วันหยุดราชการ ประจำปี 2567

Feb 12, 2024

ปฏิทินวันหยุด วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดยาว ประจำปี 2567  วันจันทร์1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่วันจันทร์26  กุมภาพันธ์วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชาวันจันทร์8 เมษายนวันหยุดชดเชยวันจักรีวันศุกร์12…

Load More
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Download

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์