Supannee Tan

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ******* วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน 1.ท่าน ดร. สำราญ แพงทอง 2. ท่าน ดร. พีรพัฒน์ วัชรินทรรางกูร 3. ท่าน ดร. ธวัช กงเติม ได้ร่วมพิจารณา หารือและวางแผนเพื่อพัฒนา และดำเนินการเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้งบประมาณ การจัดหารายได้ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย Post Views: 115

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี Post Views: 102

การประชุมบุคลากร สังกัด สำนักงานอธิการบดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การประชุมบุคลากร สังกัด สำนักงานอธิการบดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Post Views: 167

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ประธานกรรมการและคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เรื่อง “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ถือเป็นข่าวดีของนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 1.  ดร.ธวัช กงเติม  2.  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรรางกูร  3.  ดร.สำราญ ทองแพง ร่วมกับคณะกรรมการ ร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว Post Views: 212

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานกรรมการ ผศ.ทิวาพร ขันผนึก กรรมการ ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ น.ส.สุจิตรา จุ้ยวอน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ Post Views: 130

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ Post Views: 325

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ประธานกรรมการและคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมรวมกันอภิปราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ๑.  ดร.ธวัช กงเติม  ๒.  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรรางกูร  ๓.  ดร.สำราญ ทองแพง และเห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบให้อธิการบดีเชิญผู้เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือ และปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Post Views: 206

ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาพร บางใบ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Post Views: 133