เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่เทคนิคการจัดการเอกสารในระบบสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive อย่างเป็นระบบ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เทคนิคการจัดการเอกสารในระบบสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive อย่างเป็นระบบประจำปีการศึกษา 2565 Post Views: 0

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563   วันที่ 17 สิงหาคม 2564   ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานกรรมการ ผศ.ทิวาพร ขันผนึก กรรมการ ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ น.ส.สุจิตรา จุ้ยวอน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ            …

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »