กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ พ.ศ. 2564

Post Views: 0