กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Post Views: 0

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการดำเนินงาน ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการดำเนินงาน ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Post Views: 0

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการดำเนินงาน ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ตามระบบ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565

Post Views: 0

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ตามระบบ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ พ.ศ. 2564

Post Views: 0

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ พ.ศ. 2564 Read More »

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Post Views: 0

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »