ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ 6/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ 6/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564 Post Views: 0

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563   วันที่ 17 สิงหาคม 2564   ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานกรรมการ ผศ.ทิวาพร ขันผนึก กรรมการ ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ น.ส.สุจิตรา จุ้ยวอน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ            Post Views: 0