การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทบทวนแผนงานสำนักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทบทวนแผนงานสำนักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม SANDALAY จังหวัดชลบุรีเพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี สามารถเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายได้อย่างเหมาะสม และเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้ง ๓ กอง คือกองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สามารถดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ Post Views: 66