วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น SMART OFFICE”

พันธกิจ

สำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจ ในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ