ติดต่อ – สอบถาม

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาคารสำนักงานอธิการบดี
83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717-100 ต่อ 1111