วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
การบริหารจัดการการให้บริการ งานงบประมาณ ต้องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เน้นการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าอีกทั้งจัดให้บริการและพัฒนานักศึกษาทุกด้าน เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม

พันธกิจ 
สำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจ ในการดำเนินงานดังนี้
1. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ / ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยี
2. บริหารจัดการ ด้านการวางแผนงาน โครงการ การเงินงบประมาณ อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. สนับสนุนการศึกษาวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริการและจัดสวัสดิการให้นักศึกษา อย่างเหมาะสมและมีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิต โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สร้างจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม และขยายการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
3. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี โดยบูรณาการศาสตร์สากล กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. สร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีไทยและท้องถิ่น
5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ :
1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจ แก่ผู้ใช้บัณฑิตทั้งในท้องถิ่นและประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่แบ่งเป็น ประโยชน์และสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ท้องถิ่นมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการสืบสาน เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5. มีระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ