PCRU

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วม“ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 1/2566” โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงและในที่ประชุมได้พิจารณา 1. (ร่าง) แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 1 Post Views: 10

ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนบริษัทประกันภัยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Post Views: 57

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงและมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 6 เรื่อง ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 Post Views: 46

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ ในวันที่ 8 มการาคม 2566 พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และได้จัดพิธีในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี Post Views: 50

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรขององค์กร ณ ลานกิจกรรม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Post Views: 44

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อรับทราบข้อมูล และนำปัญหา อุปสรรค ไปวางแผนและเตรียมการในปีต่อไป Post Views: 82

ทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 “สีสันคัลเลอร์ฟูลพร้อมหูกระต่าย”

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 “สีสันคัลเลอร์ฟูลพร้อมหูกระต่าย” ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี Post Views: 75

พิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพร และสวดมนต์อธิษฐานจิตตภาวนา

วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) เวลา 8.00 น. นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพร และสวดมนต์อธิษฐานจิตตภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Post Views: 102

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานในการจัดโครงการพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง Post Views: 61