ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2565

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 8 เรื่อง Post Views: 92