ข้อมูลสถิติการให้บริการของ งานคลัง (หน้าเคาน์เตอร์)

แบบรายงานตามแบบวัด OIT ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานคลัง  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี