# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
6
06/09/2021
บ้านน้องนาซ่า
ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
วิทยบริการ
OA440411155TH รับแล้ว
7
06/09/2021
บ.ปอย
จิตรนันท์ ศรีเจริญ
วิทย์
EO730184103TH รับแล้ว
8
06/09/2021
kk"second
ชัชชญา อัตตะชีวะ
ครุ
EO731040573TH รอรับ
9
06/09/2021
dek dek
ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
ครุ
OF138626931TH รอรับ
10
06/09/2021
วัดกั้งชาละวัน
เขมปริต ขุนราชเสนา
วิทย์
ED835457155TH รับแล้ว
11
06/09/2021
จุฑามณี
น้ำฝน เบ้าทองคำ
ครุ
ED142504024TH รอรับ
12
06/09/2021
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
วิทย์
EG438070713TH รอรับ
13
06/09/2021
รร.บ้านห้วยลาด
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
สสว.
ED657528935TH รอรับ
14
06/09/2021
กรุงไทย
รุ่งลักษณา ดีแจ่ม
การจัดการ
RG268638661TH รอรับ
15
06/09/2021
บ.ห้องปฏิบัติการกลาง
ชชุรัตน์ ศรจันทวงศ์
วิทย์
EH904901438TH รอรับ
16
06/09/2021
มติชน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะ
RJ480940473TH รับแล้ว
17
06/09/2021
ดร.จุมพล
จุฑามาศ แก้วโยน
มนุษย์
ED129531419TH รอรับ
18
06/09/2021
วริศรา
คณะวิทยาศาสตร์
วิทย์
ED145560820TH รอรับ
19
06/09/2021
บ.ดาต้า
ศิริชัย ตาลสุก
กจ.
ED920287735TH รับแล้ว
20
06/09/2021
ปรารถนา
ธนภัทร มะณีแสง
เกษตร
ED712395914TH รอรับ
21
06/09/2021
ดร.ณัฎฐกาญจน์
พรรณิสา แดงสวัสดิ์
ทรัพย์สิน
ED814340726TH รอรับ
22
06/09/2021
ม.วลัยลักษณ์
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
วิทย์
EW040433716TH รอรับ
23
06/09/2021
หจก. ส.สมบูรณ์ออโต้
ธัญญารัตน์ คงเมือง
ทรัพย์สิน
EI811570889TH รอรับ
24
06/09/2021
รร.แก้งคร้อวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
วิทย์
ED953466329TH รอรับ
25
06/09/2021
บุณยเสนอ
นงลักษณ์ อานี
มนุษย์
RL189145854TH รอรับ
26
06/09/2021
อรณี
คณะครุศาสตร์
ครุ
ED995647830TH รอรับ
27
06/09/2021
นารีญา
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
RL192618642TH รอรับ
28
06/09/2021
ส่งเสริมการจัดการ
ศานต์ พานิชสิติ
เกษตร
RF231314945TH รอรับ
1
03/09/2021
มนุษย์
ดร.นงลักษ์ อานี
มนุษย์
EF503186705TH รอรับ
2
03/09/2021
สป.อว.
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ครุ
EJ632945462TH รอรับ
3
03/09/2021
ธีรพล
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED661955657TH รับแล้ว
4
03/09/2021
สถาบันเสริมศึกษาฯ
ดร.นงลักษณ์ อานี
มนุษย์
RL085698262TH รอรับ
5
03/09/2021
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กนกวรรณ นวารัตน์
มนุษย์
RG117211749TH รอรับ
6
03/09/2021
บ.ลิมิเต็ด
งานกองคลัง
งานคลัง
RL214815111TH รอรับ
7
03/09/2021
บ.สินมั่นคง
ภัทรวดี แถมศิริ
ครุ
RJ536506588TH รอรับ