# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
27
08/09/2021
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
ครุ
EH600046114TH รอรับ
28
08/09/2021
นารีรัตน์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED002951202TH รอรับ
29
08/09/2021
บ.ไอที
สมฤดี ศรีเมือง
สถาบันภาษา
ED128480579TH รอรับ
30
08/09/2021
อภิชญา
สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
มนุษย์
ED029963561TH รอรับ
31
08/09/2021
สุพรรษา
ศุภธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
TH63011U4UAY3d รอรับ
32
08/09/2021
Orga dog
สุวิมล เทียกทุม
เกษตร
ED117888129TH รับแล้ว
33
08/09/2021
dddddd
อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
สสว.
ED114841025TH รอรับ
34
08/09/2021
แฟชั่นนัมเบอร์
อภิชาต งามรุ่งโรจน์
มนุษย์
OF139161390TH รอรับ
35
08/09/2021
maimaishop
กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
ครุ
OF138845375TH รับแล้ว
36
08/09/2021
logistics
กิตติกานต์ กิตติชญานันท์
ตรวจสอบ
TH216055532497F รอรับ
37
08/09/2021
27 shop
ชลธิชา ระลึก
ครุ
OA024861375TH รับแล้ว
38
08/09/2021
ไกรสิกธิ์
นิรุต ขันทรี
ทั่วไป
ED145332677TH รอรับ
39
08/09/2021
ปรียานารถ
พรรณถรณ์ ขันธพัทธ์
มนุษย์
RL216761915TH รับแล้ว
40
08/09/2021
คัทลียา
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
RL192619016TH รอรับ
41
08/09/2021
มนฤดี
ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
วิทยบริการ
EB539205131TH รับแล้ว
42
08/09/2021
กายุรี
กนกวรรณ นวารัตน์
มนุษย์
ED987265119TH รอรับ
43
08/09/2021
สสว.
อริชา เกียงขุนทด
ทั่วไป
RE326344063TH รอรับ
44
08/09/2021
สสว.
นิภารัตน์ แกวอุทุม
ทั่วไป
RE326344050TH รอรับ
45
08/09/2021
สสว.
ภาวินี พรมมี
ทั่วไป
RE326344046TH รอรับ
46
08/09/2021
สสว.
ติณณภพ นามนะมะ
ทั่วไป
RE325658281TH รอรับ
47
08/09/2021
สสว.
สุพรรษา แป้นจาก
ทั่วไป
RE325658193TH รอรับ
48
08/09/2021
raiking
นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
มนุษย์
RL195280368TH รอรับ
49
08/09/2021
วิมลรัตน์
สสว. (ไปรษณีย์ส่งคืน)
สสว.
RE325657269TH รอรับ
50
08/09/2021
สถาบันวิจัย
งานพัสดุ
พัสดุ
EH128465293TH รอรับ
51
08/09/2021
บ.เอ็ม.เอ
ปวีณา ทองเป๊ะ
วิทยบริการ
OB228896662TH รับแล้ว
1
06/09/2021
บ.ไอที
สมฤดี ศรีเมือง
สถาบันภาษา
ED128455115TH รอรับ
2
06/09/2021
พรชัย
ธนวรรธน์ ท้าวนอก
เกษตร
EG875647311TH รอรับ
3
06/09/2021
นารีรัตน์
อภิญญา บำรุงจิตต์
มนุษย์
ED002948035TH รอรับ
4
06/09/2021
สุพรรณบุรี
อภิชาต งามรุ่งโรจน์
มนุษย์
OA207363124TH รับแล้ว
5
06/09/2021
วาม
พริมาดา บัวหลวง
การจัดการ
RL221403955TH รอรับ