# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
39
09/09/2021
ศิริเพ็ญ
อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ธุรการ
830762602180 รอรับ
40
09/09/2021
ต้นไม้
ธนภัทร วรปัสสุ
เกษตร
ED627308746TH รอรับ
41
09/09/2021
บ.ปอย
สายรุ้ง ศรีสุนาครัว
วิจัย
EO731517641TH รับแล้ว
42
09/09/2021
บ.ซีคฟอร์ยู
ธนัชญา ทับสิงห์
ครุ
OF139228247TH รอรับ
1
08/09/2021
ปตท.
อธิการบดี
ธุรการ
RL142737474TH รอรับ
2
08/09/2021
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
อธิการบดี
ธุรการ
EG578886175TH รอรับ
3
08/09/2021
สนง.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
อธิการบดี
ธุรการ
EH857012569TH รอรับ
4
08/09/2021
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
คณบดีคณะครุศาสตร์
ครุ
ED100092645TH รอรับ
5
08/09/2021
สนง.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
อธิการบดี
ธุรการ
EW501215908TH รอรับ
6
08/09/2021
การไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เกษตร
EW960269559TH รอรับ
7
08/09/2021
พลโทสุจินต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ธุรการ
EH467183227TH รอรับ
8
08/09/2021
พีรวัฒน์
รัชนี ใจรักษ์
บัณฑิต
ED048558853TH รอรับ
9
08/09/2021
งานทรัพยากรบุคคล
หนึ่งฤทัย บุญมี
วิทยบริการ
EG551189043TH รับแล้ว
10
08/09/2021
ผศ.บุญไท
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานประกัน
EG551188989TH รอรับ
11
08/09/2021
คงสิทธิ์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED100078351TH รอรับ
12
08/09/2021
กัญญารัตน์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED077627074TH รอรับ
13
08/09/2021
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
วิทย์
EH320736322TH รอรับ
14
08/09/2021
ณัฐวดี
ธีรภัทร กิจจารักษ์
มนุษย์
EB539254659TH รอรับ
15
08/09/2021
กรมศิลปากร
จิรภา เหมือนพิมทอง
ศิลปะ
RH595685908TH รอรับ
16
08/09/2021
เบญจรัตน์
สุวนิตย์ เทศนวน
มนุษย์
RL218608548TH รอรับ
17
08/09/2021
คัทลียา
สนธยา วันชัย
เกษตร
RL192619020TH รับแล้ว
18
08/09/2021
เพชรรินทร์
เครือวัลย์ อินทรสุข
มนุษย์
RP907298668TH รอรับ
19
08/09/2021
กองการวิจัย
นฤมล จันทร์มา
วิทย์
RF231315606TH รอรับ
20
08/09/2021
กองการวิจัย
รัตนากร แสนทำพล
เกษตร
RF231315566TH รอรับ
21
08/09/2021
กองการวิจัย
กฤษณา เกตุคำ
เกษตร
RF231315597TH รอรับ
22
08/09/2021
กองการวิจัย
นุชจรี สิงห์พันธ์
เกษตร
RF231315637TH รอรับ
23
08/09/2021
มนฤดี
เครือวัลย์ อินทรสุข
มนุษย์
RP907298654TH รอรับ
24
08/09/2021
กองการวิจัย
อภิชาต สุวรรณชื่น
เกษตร
RF231315623TH รอรับ
25
08/09/2021
สหกรณ์ออมทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
งานคลัง
EG951280216TH รอรับ
26
08/09/2021
สนง.ส่งเสริมบุคลากร
เกื้อกูล พิมพ์ดี
วิจัย
EH909442699TH รับแล้ว