# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
9
09/09/2021
วัชรวิทย์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
RP861855495TH รอรับ
10
09/09/2021
ภูษิต เรืองฤทธิ์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
RP861870245TH รอรับ
11
09/09/2021
วัชรวิทย์
สนธยา วันชัย
เกษตร
RP861855481TH รอรับ
12
09/09/2021
สำนักงาน อว.
อธิการบดี
ธุรการ
EJ632955915TH รอรับ
13
09/09/2021
บ.เดอะควอลิตี้
วรินธร ชาติสุภาพ
วิทย์
ED111266418TH รอรับ
14
09/09/2021
สนง. อว.
มหาวิทยาลัย
ธุรการ
EJ632954685TH รอรับ
15
09/09/2021
สนง.จังหวัดเพชรบูรณ์
อธิการบดี
ธุรการ
ED100094204TH รอรับ
16
09/09/2021
สนง.การวิจัยแห่งชาติ
อธิการบดี
ธุรการ
EH913706984TH รอรับ
17
09/09/2021
บ.เวิลด์เคมีคอลเซ็นเตอร์
มหาวิทยาลัย
ธุรการ
ED096035247TH รอรับ
18
09/09/2021
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
ครุ
EG114169548TH รอรับ
19
09/09/2021
Institute
Aornpanita Jarathanaworapat
สถาบันภาษา
ED961292868TH รอรับ
20
09/09/2021
เอกศิรินทร์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED004842390TH รอรับ
21
09/09/2021
ปรียานุช
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED002951661TH รอรับ
22
09/09/2021
กรุณรัตน์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
EI811572995TH รอรับ
23
09/09/2021
นาวิน
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED029957022TH รอรับ
24
09/09/2021
สนง.การวิจัยแห่งชาติ
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
เกษตร
EH764622846TH รอรับ
25
09/09/2021
นาวิน
สนธยา วันชัย
เกษตร
ED029957036TH รอรับ
26
09/09/2021
สถาบันวิจัยวิทย์
วรินธร ชาติสุภาพ
วิทย์
EH128465951TH รอรับ
27
09/09/2021
ณัฏฐณิชา
สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
มนุษย์
ED006753009TH รอรับ
28
09/09/2021
เนตรนภา
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED029964385TH รอรับ
29
09/09/2021
พิมพ์ลภัส
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED100089819TH รอรับ
30
09/09/2021
บ.ห้องปฏิบัติการกลาง
นุชจรี สิงห์พันธ์
เกษตร
EH408811133TH รอรับ
31
09/09/2021
พิมณภัทร์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED160220015TH รอรับ
32
09/09/2021
ณัฐรัตน์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED160220029TH รอรับ
33
09/09/2021
ณัฐพงศ์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED160210327TH รอรับ
34
09/09/2021
ภัทรา
ตึกคณะครุศาสตร์
ครุ
EB532946902TH รอรับ
35
09/09/2021
ชมพูนุท
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
EB544757336TH รอรับ
36
09/09/2021
กลุ่มนิเทศ
อาทิตยา ขาวพราย
ครุ
ED100089425TH รอรับ
37
09/09/2021
สมรักษ์
ศิริชัย ตาลสุก
กจ.
EF048934333TH รับแล้ว
38
09/09/2021
DESIGN
บุศรินทร์ พลพันธ์
ประชาสัมพันธ์
OF139168778TH รอรับ