# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
47
13/09/2021
ณัฐพงศ์
คณะวิทย์
วิทย์
ED126368722TH รอรับ
48
13/09/2021
ภัทราวีร์
พัสดุ
พัสดุ
EH128466550TH รอรับ
49
13/09/2021
จิราพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ธุรการ
Th63011UVMAH9D รอรับ
50
13/09/2021
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วรชัย ศรีสมุดคำ
เกษตร
EH580834115TH รอรับ
51
13/09/2021
นบัพชาติ
เครือวัลย์ อินทรสุข
มนุษย์
ED795067582TH รอรับ
52
13/09/2021
สาคร
อภิชญา ชมวะนา
ทั่วไป
ED133965266TH รับแล้ว
53
13/09/2021
ปภาวี
บุญยาพร ทองแกมนาค
ทั่วไป
OA271648332TH รอรับ
54
13/09/2021
บ้านน้องนาซ่า
ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
วิทยบริการ
OA440429111TH รับแล้ว
55
13/09/2021
lynn
วิชชุลดา องอาจ
เกษตร
ED118346345TH รับแล้ว
56
13/09/2021
ชาลิสา
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง
เกษตร
ED107394778TH รับแล้ว
57
13/09/2021
เจ๊หมี
ขจรยศ จันทร์ทิพย์
ทั่วไป
TH63011V2D368D รับแล้ว
58
13/09/2021
ฟิชชิ่งช็อป
ปิยพงศ์ บางใบ
เกษตร
EJ114008608TH รับแล้ว
59
13/09/2021
beauty
สุลัดดา วันมี
ครุ
TH63011UR4RZ2D รับแล้ว
60
13/09/2021
disney
นันทกานต์ ศรีปลั่ง
การจัดการ
EH074949557TH รอรับ
61
13/09/2021
rabbit
ณุตรา พงษ์ไทย
กองพัฒนา
EH367178357TH รับแล้ว
62
13/09/2021
ntnaree
สุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจ
มนุษย์
EH429138085TH รอรับ
63
13/09/2021
จุรินทร์
สุชาดา สุขเริงรื่น
ทั่วไป
OF126255907TH รอรับ
64
13/09/2021
Mawinwaton
ชัชชญา อัตตะชีวะ
ครุ
ED019170284TH รับแล้ว
65
13/09/2021
บ้านน้องนาซ่า
ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
วิทยบริการ
OA440426755TH รอรับ
66
13/09/2021
zeluyyim
จรุวัตร คำยอด
มนุษย์
5910544758872400 รับแล้ว
67
13/09/2021
sht livtng
กิตติกานต์ กิตติชญานันท์
ตรวจสอบ
628116213631 รอรับ
68
13/09/2021
628590987
นภาลัย บุญทิม
การจัดการ
ED035437587TH รอรับ
1
09/09/2021
ปาร์ตี้
กุลทินี ปานแดง
เกษตร
RL212907420TH รอรับ
2
09/09/2021
ศรุดา
สุชาดา สุขเริงรื่น
ทั่วไป
RJ108847069TH รับแล้ว
3
09/09/2021
piin
มนัสนันท์
มนุษย์
RL218237949TH รอรับ
4
09/09/2021
สุขุมาล สาระเกษตริน
ธนวรรธน์ ท้าวนอก
เกษตร
RL221704875TH รอรับ
5
09/09/2021
ชีวิตติดเล่น
จารุวรรณ กองสี
มนุษย์
RF775047439TH รับแล้ว
6
09/09/2021
ภูษิต เรืองฤทธิ์
สนธยา วันชัย
เกษตร
RP861870254TH รอรับ
7
09/09/2021
กองการวิจัย
น้ำฝน เบ้าทองคำ
ครุ
RF231316805TH รอรับ
8
09/09/2021
วารสารบัณฑิตศึกษา
อธิการบดี
ครุ
RL013155054TH รอรับ