# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
48
20/06/2021
รัตนา
ธนภัทร วรปัสสุ
เกษตร
ED848308282TH รับแล้ว
49
20/06/2021
รัตนา
ธนภัทร วรปัสสุ
เกษตร
ED848308279TH รับแล้ว
50
20/06/2021
ดรุณี
สินญา สอนเมือง
ทั่วไป
th63011GBJ415d รอรับ
1
18/06/2021
สนง.เลขานุการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
มนุษย์
RH605866204TH รับแล้ว
2
18/06/2021
สินีนาถ
คณะการจัดการ
การจัดการ
RJ413292728TH รอรับ
3
18/06/2021
รร.วังโป่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
สสว.
RH582871186TH รอรับ
4
18/06/2021
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ
มหาวิทยาลัยฯ
กายภาพ
RH684547965TH รอรับ
5
18/06/2021
บ. ควอลิไฟต์
ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย
วิทย์
RI178067569TH รอรับ
6
18/06/2021
บ.วังน้อยการช่าง
ฝ่ายงานบริหารพัสดุ
พัสดุ
RL131034188TH รอรับ
7
18/06/2021
บ.ควอลิไฟต์
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขฯ
วิทย์
RI178067586TH รอรับ
8
18/06/2021
บ.ควอลิไฟต์
หัวหน้างานสำนักงานฯ
วิทย์
RI178067572TH รอรับ
9
18/06/2021
สำนักทะเบียนฯ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
สสว.
CB623283292TH รอรับ
10
18/06/2021
วัชรพงษ์
เครือวัลย์ อินทรสุข
มนุษย์
RL139253873TH รับแล้ว
11
18/06/2021
รัชชานนท์
เครือวัลย์ อินทรสุข
มนุษย์
RL139253670TH รับแล้ว
12
18/06/2021
อภิชัย
การันต์ ผึ่งบรรหาร
เกษตร
EI811534246TH รอรับ
13
18/06/2021
กิตติ
ธนภัทร วรปัสสุ
เกษตร
ED949224604TH รับแล้ว
14
18/06/2021
ห๊อมม
ธิวาเฉลิม จันทิมา
กองพัฒนา
RI212744491TH รับแล้ว
15
18/06/2021
lollipop
ศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
วิจัย
EH735649055TH รับแล้ว
16
18/06/2021
GOD OF GOD
สุลัดดา วันมี
ครุ
RE551066336TH รับแล้ว
17
18/06/2021
ณนงค์ชัย
จิตรนันท์ ศรีเจริญ
วิทย์
ED926507681TH รับแล้ว
18
18/06/2021
ยุพิน
พัชริยา ศรีสด
สสว.
ED621496697TH รับแล้ว
19
18/06/2021
พรพรรณ
พรรณิสา แดงสวัสดิ์
ทรัพย์สิน
RL036927499TH รอรับ
20
18/06/2021
-
จิราภา
ศิลปะ
ED938734080TH รับแล้ว
21
18/06/2021
ธทตุมาศ
ณัฐชา ก้อนทองคำ
กองพัฒนา
OB098018975TH รับแล้ว
22
18/06/2021
บ.ปอย
จิตรนันท์ ศรีเจริญ
วิทย์
EO695796393TH รับแล้ว
1
17/06/2021
นัมพร
ภาณุวัชร์ นิรานนท์
มนุษย์
RC186679571TH รับแล้ว
2
17/06/2021
nook crystal
สุภาวดี แจ้งจันทร์
วิทยบริการ
ED942119487TH รอรับ
3
17/06/2021
จันทร์เพ็ญ
อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
มนุษย์
ED770126112TH รับแล้ว
4
17/06/2021
บ.อัลฟาเทค
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
วิทย์
RL119266127TH รอรับ
5
17/06/2021
สิรวัชญ์
อรุณ สนใจ
มนุษย์
RH604898934TH รับแล้ว