# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
18
20/06/2021
บ.รักลูกฮิวแมน
พิชญาภา ตรีวงษ์
ครุ
RI236027500TH รับแล้ว
19
20/06/2021
บ.รักลูกฮิวแมน
วิชญาพร อ่อนปุย
ครุ
RI236027442TH รับแล้ว
20
20/06/2021
ศสิพัจน์
จินตรัตน์ แสงสิริ
มนุษย์
RL141096536TH รับแล้ว
21
20/06/2021
ม.นรศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการกองนโยบายฯ
กองแผน
RP890545561TH รอรับ
22
20/06/2021
กรมศิลปากร
จิรภา เหมือนพิมทอง
ศิลปะ
RH596027006TH รับแล้ว
23
20/06/2021
momty
ศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
วิจัย
RC673037541TH รับแล้ว
24
20/06/2021
วาสนา
กิตติยวดี สีดา
มนุษย์
RI031817103TH รับแล้ว
25
20/06/2021
love
อรทัย เพชระบูรณิน
สสว.
RI233635775TH รับแล้ว
26
20/06/2021
คนเดินทาง
ศศิกานต์ ปรานปราณีเจริญ
วิทย์
RI123655450TH รับแล้ว
27
20/06/2021
ศิริวรรณ
ขวัญจิรา เจียนกุล
มนุษย์
RX369200628TH รับแล้ว
28
20/06/2021
ม.อุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
สสว.
PB908158260TH รับแล้ว
29
20/06/2021
snowice
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
PB864121445TH รับแล้ว
30
20/06/2021
ม.ร้อยเอ็ด
นงลักษณ์ อานี
มนุษย์
EG985928291TH รับแล้ว
31
20/06/2021
กรมการแพทย์ฯ
กัญญารัตน์ เดือนหงาย
วิจัย
EH544660310TH รับแล้ว
32
20/06/2021
-
นฤมล จันทร์มา
วิทย์
ED867725564TH รอรับ
33
20/06/2021
ม.เชียงใหม่
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตร
EG329706053TH รอรับ
34
20/06/2021
-
ศิรินภา พรหมคำ
ธุรการ
ED752775663TH รอรับ
35
20/06/2021
institute
Aornpanita Jarathanaworapat
สถาบันภาษา
ED889984755TH รอรับ
36
20/06/2021
ประจวบ
ปิติพัฒ คงยัน
ทั่วไป
EH111218341TH รับแล้ว
37
20/06/2021
กัญญาภัทร
กัลยภาพรรณ เกิดเดช
กจ.
ED926973119TH รอรับ
38
20/06/2021
จิราวรรณ
กองนโยบายและแผน
กองแผน
ED910806793TH รอรับ
39
20/06/2021
ภิญญาพัชญ์
กัลยภาพรรณ เกิดเดช
กจ.
ED926973003TH รอรับ
40
20/06/2021
อัญชนา
กัลยภาพรรณ เกิดเดช
กจ.
ED956802285TH รอรับ
41
20/06/2021
นนทชา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มนุษย์
ED946552945TH รับแล้ว
42
20/06/2021
วัดนาควิสัย
จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
ศิลปะ
OB042154348TH รับแล้ว
43
20/06/2021
SHU
วาสนา วงศ์ษา
เกษตร
OA119412964TH รับแล้ว
44
20/06/2021
-
ธันยรัศมิ์ (แจงศ์)
ตรวจสอบ
OB206543592TH รับแล้ว
45
20/06/2021
Madame fin
จุไรรัตน์ ไม้เลี้ยง
งานคลัง
EH187136642TH รับแล้ว
46
20/06/2021
ต้นไม้
จิตรนันท์ ศรีเจริญ
วิทย์
ED990900557TH รับแล้ว
47
20/06/2021
จิตพงษ์
สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
เกษตร
ED956413325TH รับแล้ว