# วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขพัสดุ สถานะ
17
13/09/2021
มติชน
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ธุรการ
RJ480953239TH รอรับ
18
13/09/2021
กุลนิษฐ์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
RP067531938TH รอรับ
19
13/09/2021
กนกพร
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
RP907299399TH รอรับ
20
13/09/2021
วัฒณากร
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
RP907299345TH รอรับ
21
13/09/2021
เข็มอักษร
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
RF518762050TH รอรับ
22
13/09/2021
คุณากร
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
RL218670063TH รอรับ
23
13/09/2021
คุณากร
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
RL218670050TH รอรับ
24
13/09/2021
สัญจิตา
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
RL218663133TH รอรับ
25
13/09/2021
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ
วิทยบริการ
RJ514921246TH รับแล้ว
26
13/09/2021
tsd
ปิยรัตน์ มูลศรี
วิทย์
RA927313903TH รอรับ
27
13/09/2021
วรัทยา
ภาราดา ชัยนิคม
มนุษย์
RL239502919TH รับแล้ว
28
13/09/2021
miychiya
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
PD219928340TH รอรับ
29
13/09/2021
สนง.เลขาธิการสภา
อธิการบดี(ด่วนที่สุด)
ธุรการ
EH805268382TH รอรับ
30
13/09/2021
ม.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อธิการบดี
ธุรการ
EH736151956TH รอรับ
31
13/09/2021
ศูนย์วิทย์
อธิการบดี(ด่วนที่สุด)
ธุรการ
EH606596772TH รอรับ
32
13/09/2021
คณะวิทยาศาสตร์
อธิการบดี
ธุรการ
EH614693538TH รอรับ
33
13/09/2021
ศูนย์บริหารความปลอดภัย
อธิการบดี
ธุรการ
ED090957469TH รอรับ
34
13/09/2021
ชิดชนก
ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
มนุษย์
ED001227315TH รอรับ
35
13/09/2021
พีรกาน
จิราภา คชหิรัญ
ทรัพย์สิน
ED078331858TH รอรับ
36
13/09/2021
พัรญ์สิตา
พัสดุ
พัสดุ
ED084289686TH รอรับ
37
13/09/2021
โยธิน
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
กจ.
ED143637305TH รอรับ
38
13/09/2021
สมาคมฟิสิกส์ไทย
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
วิทย์
ED058749415TH รอรับ
39
13/09/2021
เอกศิรินทร์
สนธยา วันชัย
เกษตร
ED004843554TH รอรับ
40
13/09/2021
ราตรี
อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
มนุษย์
EW503544433TH รอรับ
41
13/09/2021
สิทธวีร์
คณะวิทย์
วิทย์
ED803831619TH รอรับ
42
13/09/2021
ธีรพล
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED661966456TH รอรับ
43
13/09/2021
ณัฐมนธ์
ณัถฑ์ เขียวงาม
มนุษย์
ED042517983TH รอรับ
44
13/09/2021
รร.จงซันเซียะเซี่ยว
คณะวิทย์
วิทย์
ED117219124TH รอรับ
45
13/09/2021
ชยพล
ชุติมา พุฒอ่อน
วิจัย
ED122847351TH รอรับ
46
13/09/2021
รศ.ดร.สืบสกุล
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
กจ.
ED072013499TH รอรับ